Хорооны ажлын алба

 
1. Хорооны өдөр тутмын ажлыг түүний ажлын алба хариуцан гүйцэтгэнэ.
2. Ажлын албаны чиг үүргийг жендэрийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага гүйцэтгэнэ.

Ажлын алба дараахь чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ:

  • Хорооны жил бүрийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулах, хэрэгжилтийг хариуцан зохион байгуулах;
  • Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль, Жендэрийн тэгш байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөр, Хорооны шийдвэрийг холбогдох албан тушаалтан, аж ахуйн нэгж, байгууллага хэрэгжүүлж байгаа байдалд хяналт тавьж, мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангаж ажиллах;
  • Хорооны үйл ажиллагаанд шаардагдах тайлан, мэдээ, статистик тоо баримт, лавлагааг холбогдох байгууллагаас гаргуулах, бэлтгэх, мэдээллийн сан бүрдүүлэх;
  • Хорооны хуралдааныг зохион байгуулах бэлтгэл ажлыг хангах, Хорооны шийдвэрийг хэлбэржүүлж гаргах;
  • Хорооны үйл ажиллагааг олон нийтэд мэдээлэх, сурталчлах арга хэмжээг зохион байгуулах;
  • Хорооны салбар хороо, зөвлөлийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, үйл ажиллагааг нь уялдуулах.
/Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 323 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралт

ЖЕНДЭРИЙН ҮНДЭСНИЙ ХОРООНЫ ДҮРЭМ/

АЖЛЫН АЛБАНЫ АЛБАН ХААГЧДЫН ТАНИЛЦУУЛГА 

Жендэрийн үндэсний хорооны Нарийн бичгийн дарга бөгөөд Ажлын албаны дарга

  
Овог нэр:  Т.Энхбаяр

Чиг үүрэг: 

1.  Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах арга хэмжээг улсын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр болон салбарын хөгжлийн бодлого, хөтөлбөрт тусгах, жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, эдгээрийн хэрэгжилтийг хангахуйц санхүүгийн эх үүсвэрийг төлөвлөн батлуулах;
 
2. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр болон олон улсын байгууллагаас гаргасан зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх ажлыг удирдан зохион байгуулах;
 
3. Ажлын албаны хүний нөөцийн болон санхүүгийн удирдлагыг хэрэгжүүлж, өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах,
 
Холбоо барих: enkhbayar@gender.gov.mn, 70071116
Жендэрийн үндэсний хорооны байр 201 тоот

Бодлого төлөвлөлт, төсөвлөлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн


Овог нэр: С.Батцэцэг

Чиг үүрэг:
1. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх бодлого, үйл ажиллагааг төлөвлөн зохион байгуулах, үр дүнг тооцох;
 
2. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангахад шаардлагатай үндэсний чадавхийг төрийн байгууллагын болон нийгмийн хүрээнд бэхжүүлэхэд чиглэсэн төсөл, хөтөлбөр, арга хэмжээг төлөвлөх;
 
3. Жендэрийн бодлогыг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах төсвийн төсөл боловсруулж, батлуулах, гүйцэтгэлийг тайлагнах, хууль тогтоомжид заасан бусад чиг үүргийг хэрэгжүүлэх
Холбоо барих: battsetseg@gender.gov.mn, 70071115
Жендэрийн үндэсний хорооны байр 203 тоот

Салбар дундын бодлого, хүний нөөц хариуцсан мэргэжилтэн


Овог нэр: О.Буянаа
 
Чиг үүрэг:
1. Салбарын хөгжлийн бодлогыг жендэрийн мэдрэмжтэй болгох арга зүйг хөгжүүлэх, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуульд заасан холбогдох мэдээ, тайланг хүлээн авч, нэгтгэн боловсруулж тайлагнах;
 
2.  Ажлын албаны хүний нөөцийг бүрдүүлэх, чадавхжуулах, албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах болон сургалт хөгжлийн талаарх хөтөлбөр, арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулах, хэрэгжилтийг тайлагнах.
 
Холбоо барих: buyanaa@gender.gov.mn, 70071116
Жендэрийн үндэсний хорооны байр 202а тоот

Нийгмийн түншлэл, орон нутаг хариуцсан мэргэжилтэн


Овог нэр: Д.Энхжаргал

 Чиг үүрэг:

1. Жендэрийн үндэсний хорооны дэргэдэх шинжээчдийн бүлэг, консорцумын үйл ажиллагааг ажлын албатай уялдуулах, жендэрийн тэгш байдлыг хангах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бус, иргэний нийгмийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах;

2. Жендэрийн салбар хороодын үйл ажиллагааг ажлын албатай уялдуулах, орон нутгийн хөгжлийн бодлогыг жендэрийн мэдрэмжтэй төлөвлөн хэрэгжүүлэхэд мэргэжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх, жендэрийн соёлыг төлөвшүүлэх, сургалт сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулах, үр дүнг тооцох, тайлагнах.
 
Холбоо барих: enkhjargal@gender.gov.mn, 70071117
 Жендэрийн үндэсний хорооны байр 204 тоот

Иргэдийн өргөдөл , гомдол хариуцсан мэргэжилтэн


Овог нэр: Б.Наранцацрал

Чиг үүрэг:
Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах, албаны үйл ажиллагаанд төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн заавар, стандартыг мөрдүүлэх, албаны даргын өдөр тутмын хөдөлмөр, зохион байгуулалтын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх замаар байгууллагын үйл ажиллагааны стратеги зорилтыг хангуулах, хууль тогтоомжид заасан бусад чиг үүргийг хэрэгжүүлэх, тайлагнах, хариуцлага хүлээх.

Холбоо барих: narantsatsral@gender.gov.mn,  70071116
Жендэрийн үндэсний хорооны байр 202а тоот

Гадаад хамтын ажиллагаа, сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн


Овог нэр: Ц.Нандинтүшиг

Чиг үүрэг:
1. Гадаад хамтын ажиллагааны бодлого, чиглэлийг тодорхойлох, өргөжүүлэн хөгжүүлэх чиглэлээр судалгаа хийх, санал боловсруулах, хэрэгжилтийг хангуулах, олон улсын гэрээ конвенц, зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангах, арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх, тайлагнахад мэргэжлийн туслалцаа дэмжлэг үзүүлэх;
 
2. Үндэсний хорооны дарга, гишүүд, ажлын албаны дарга, мэргэжилтнүүдэд гадаад хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх чиглэлээр мэргэжлийн, шуурхай үйлчилгээг тухай бүр үзүүлэх.
 
Холбоо барих: nandintushig@gender.gov.mn, 70071115
 Жендэрийн үндэсний хорооны байр 203 тоот

Хэвлэл мэдээлэл, Мэдээллийн технологи хариуцсан мэргэжилтэн


Овог нэр: Б.Батмөнх

Чиг үүрэг:
1. Жендэрийн үндэсний хорооны бодлого, үйл ажиллагааны үр дүнг олон нийтэд сурталчлан хүргэх ажлын зохион байгуулах жендэрийн талаар олон нийтийн хэвлэл мэдээллээр гарч буй мэдээ, мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийж удирдлагыг мэдээллээр хангах,
 
2. Байгууллагын мэдээлэл, технологитой холбоотой ажлыг хариуцан, засвар үйлчилгээ, үзлэг оношлогоог цаг тухай бүрт хийж ажиллана. Сервер болон бусад сүлжээний тоног төхөөрөмжийн хэвийн үйл ажиллагааг хариуцна.
Холбоо барих: batmunkh@gender.gov.mn, 70071114
Жендэрийн үндэсний хорооны байр 202б тоот

Жендэрийн статистик, судалгаа хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн


Овог нэр: 
Х.Цэнджав

Чиг үүрэг:
1.Жендэрийн статистикийг бодлого төлөвлөлтөд ашиглах нөхцлийг бүрдүүлж, хөгжүүлэх;
2. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангахад чиглэсэн хууль, бодлого, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээ болон ЖҮХ, салбар зөвлөл, хороо, Ажлын албаны үйл ажиллагааны явц, үр дүнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, бодлогын зөвлөмжөөр хангах.
 
Холбоо барих: tsendjav@gender.gov.mn, 70071117
Жендэрийн үндэсний хорооны байр 204 тоот

Нягтлан бодогч


Овог нэр: Б.Гантуяа

Чиг үүрэг:  
Үйл ажиллагааны төсвийн бүрдүүлэлт, зарцуулалт, анхан шатны болон нягтлан бодох бүртгэлийг зохих журмын дагуу хөтлөх, мэдээллийн бүрдүүлэлтийг хянах, үйл ажиллагааны болон хөрөнгө оруулалтын төсвийн төлөвлөгөөг зардлын зүйл, нэр төрлөөр төлөвлөн батлуулах, сар, улирал, жилийн тайлан мэдээ гаргах, удирдлага болон санхүүгийн тайлан хэрэглэгчдийг шийдвэр гаргахад үнэн зөв мэдээллээр шуурхай хангах.
 
Холбоо барих:gantuya@gender.gov.mn,  70071113
Жендэрийн үндэсний хорооны байр 205 тоот