Жендэрийн сургагч багш бэлтгэх анхан шатны сургалт "Жендэр ба бодлого төлөвлөлт"