Жендэрийн сургагч багш бэлтгэх дунд шатны сургалт "Жендэрийн дүн шинжилгээ ба бодлого төлөвлөлт"