ГОВИЙН БҮСИЙН СУРГАЛТ: “ҮНДЭСНИЙ БОЛОН САЛБАРЫН ЖЕНДЭРИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТ, ТҮҮНИЙГ ОРОН НУТАГТ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ НЬ”

Өмнөговь аймаг, 2018.09.26-28

Монгол Улсын Засгийн газар, Азийн хөгжлийн банк хамтран хэрэгжүүлж буй “Салбар орон нутгийн хөгжлийн жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, үйл ажиллагаа” техникийн туслалцааны төслийн дэмжлэгтэйгээр Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хүрээнд говийн бүсийн сургалтыг 09 дүгээр сарын 26-28-ны өдрүүдэд Өмнөговь аймагт зохион байгууллаа.

Энэхүү сургалтаар төрийн албан хаагчдын жендэрийн ойлголт, мэдлэгийг нэмэгдүүлэх, орон нутгийн хөгжлийн бодлогыг жендэрийн мэдрэмжтэйгээр төлөвлөх, жендэрийн талаарх олон нийтийн ойлголтыг нэмэгдүүлэхэд салбар дундын хамтын ажиллагаа, төр, төрийн бус, иргэний нийгмийн байгууллага, хувийн хэвшлийн түншлэлийг сайжруулахыг зорилоо.

Сургалтад Өмнөговь, Дундговь, Дорноговь, Говьсүмбэр аймгуудын жендэрийн асуудал хариуцсан мэргэжилтнээс гадна Засаг даргын Тамгын газрын Санхүүгийн хэлтэс, Эрүүл мэндийн газар, Боловсрол, соёл, спортын газар, харьяа байгууллага, Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар, Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар, Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар, Хүний эрхийн комисс, бусад салбарын агентлагуудын төлөөлөл, нийт 100 хүн хамрагдлаа.

Сургалтыг Өмнөговь аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга Х.Сугир нээж үг хэллээ.

GcrWN4IXOjfSJI5.JPGcQIDL1SshIoXNwt.JPG7cNRsqSegU4xtPJ.JPGtO2pWRsPQdV9jDH.JPGlfdIctTcIIwW5S2.JPGZSa9M1ciKblQNM8.JPGe3DGEyuT63b8C8u.JPGRPpESdikqhiUNYe.JPGf3iwqBnPdOCfYtS.JPGHJUG8Obe8S8q8Vi.JPGWl9HDURRDkAJWOk.JPGSfvxwAnMmCtTkJA.JPGMRWkJkSla4DPyG8.JPGYvAMyKszUgz2gDn.JPGguiiUwgNRQlh7bB.JPG

Сургалтыг “Салбар орон нутгийн хөгжлийн жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, үйл ажиллагаа” техникийн туслалцааны төслийн жендэрийн зөвлөх багийн зөвлөх багш Т.Амгалан, Б.Онон нар хөтлөн явуулсан бөгөөд жендэрийн тэгш байдал, жендэрийн бодлого төлөвлөлтийн талаарх чадавхийг бэхжүүлэхийн зэрэгцээ “Салбаруудын жендэрийн бодлого төлөвлөлтийг орон нутагт хэрэгжүүлэх арга зам, нөөц боломж” сэдвээр бүлгийн ажил, “Салбаруудын жендэрийн бодлого төлөвлөлтийг хэрэгжүүлэхэд орон нутгийн түвшинд хийгдэх зохицуулалт, түншлэл, хамтын ажиллагаа” сэдвээр хэлэлцүүлэг хийлээ. Мөн 6 салбарын жендэрийн талаар баримтлах бодлогыг хэвлэмэл байдлаар, сургалтын пресентаци, лекцийг хэвлэмэл болон компакт дискэнд хуулсан хэлбэрээр хүргэлээ.

Энэхүү сургалт нь салбаруудын орон нутаг дахь нэгжийн удирдах болон ахлах мэргэжилтнүүдийг хамруулж, чадавхийг бэхжүүлснээрээ жендэрийн тэгш байдлыг  салбарууд дахь жендэрийн бодлогыг салбар дунд танилцуулж, хэрэгжилтийг эрчимжүүлэхэд салбаруудын ажлын уялдаа холбоог сайжруулснаараа онцлог сургалт боллоо.