Харилцан зөвшилцөх, хамтран ажиллах уулзалт эхэллээ

Увс аймаг: “Залуу малчин өрхийн хүүхдийн боловсролын асуудлыг шийдвэрлэхэд жендэрийн мэдрэмжтэй арга зүй, аргачлалыг нэвтрүүлэх”