Улс төрийн намын манлайлагч эмэгтэйчүүдийн "жендэр, жендэрийн тэгш бус байдал, жендэрт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх" асуудлаар чадавх бэхжүүлэх онлайн сургалт эхэллээ.