2017 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн Монгол Улсын Засгийн газрын хуралдаанаар...

2017 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн Монгол Улсын Засгийн газрын хуралдаанаар “Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөр" (2017-2021) батлагдлаа.

Энэхүү хөтөлбөрийг боловсруулахад бодлогын дэмжлэг үзүүлсэн Монгол Улсын Ерөнхий сайд бөгөөд Жендэрийн үндэсний хорооны дарга Ж.Эрдэнэбат, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд бөгөөд ЖҮХорооны дэд дарга Н.Номтойбаяр болон яамны удирдлагууд, Жендэрийн үндэсний хорооны гишүүд, мөн хөтөлбөрийг боловсруулсан Жендэрийн үндэсний хорооны Ажлын алба, салбар дундын ажлын хэсгийн гишүүд, яамдын салбар зөвлөл, аймаг, нийслэл, дүүргийн салбар хороод, жендэрийн зөвлөхүүд, төрийн бус байгууллага, иргэний нийгмийн байгууллагууд болон олон улсын донор байгууллагуудад талархал илэрхийлье.
Түүнчлэн хөтөлбөрийг боловсруулахад тууштай дэмжиж, хамтран ажилласан НҮБ-ын Хүн амын санд талархал илэрхийлье.

Цаашид үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд Та бүхний хамтын ажиллагаа, дэмжлэг туслалцаа туйлын чухал бөгөөд энэ нь Монгол Улсын Жендэрийн тэгш байдлыг хангах их үйлсэд оруулж буй бид бүгдийн хувь нэмэр болох юм.

Баярлалаа Та бүхэнд. Ажлын амжилт хүсье.

2017 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн Монгол Улсын Засгийн газрын хуралдаанаар “Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөр" (2017-2021) батлагдлаа.

Энэхүү хөтөлбөрийг боловсруулахад бодлогын дэмжлэг үзүүлсэн Монгол Улсын Ерөнхий сайд бөгөөд Жендэрийн үндэсний хорооны дарга Ж.Эрдэнэбат, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд бөгөөд ЖҮХорооны дэд дарга Н.Номтойбаяр болон яамны удирдлагууд, Жендэрийн үндэсний хорооны гишүүд, мөн хөтөлбөрийг боловсруулсан Жендэрийн үндэсни...й хорооны Ажлын алба, салбар дундын ажлын хэсгийн гишүүд, яамдын салбар зөвлөл, аймаг, нийслэл, дүүргийн салбар хороод, жендэрийн зөвлөхүүд, төрийн бус байгууллага, иргэний нийгмийн байгууллагууд болон олон улсын донор байгууллагуудад талархал илэрхийлье.
Түүнчлэн хөтөлбөрийг боловсруулахад тууштай дэмжиж, хамтран ажилласан НҮБ-ын Хүн амын санд талархал илэрхийлье.

Цаашид үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд Та бүхний хамтын ажиллагаа, дэмжлэг туслалцаа туйлын чухал бөгөөд энэ нь Монгол Улсын Жендэрийн тэгш байдлыг хангах их үйлсэд оруулж буй бид бүгдийн хувь нэмэр болох юм.

Баярлалаа Та бүхэнд. Ажлын амжилт хүсье.