Хайлтын үр дүн:

НИЙГМИЙН АЖИЛТАН, ЭРХ ЗҮЙЧ, СЭТГҮҮЛЧ БЭЛТГЭДЭГ ИХ ДЭЭД СУРГУУЛИУДЫН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРТ ЖЕНДЭРИЙН ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ НЭВТРҮҮЛЭХ АЖЛЫГ ЭХЛҮҮЛЛЭЭ.

НИЙГМИЙН АЖИЛТАН, ЭРХ ЗҮЙЧ, СЭТГҮҮЛЧ БЭЛТГЭДЭГ ИХ ДЭЭД СУРГУУЛИУДЫН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРТ ЖЕНДЭРИЙН ТЭ...