Хайлтын үр дүн:

Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах талаар авч хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа, үр дүнгийн мэдээ, хүйсийн тэнцвэрт байдлын тайлангийн албан ёсны маягтыг Үндэсний статистикийн хороогоор батлууллаа.

Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах талаар авч хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа, үр дүнгийн мэдээ, хүйсийн...

ЖЕНДЭРИЙН ЭРХ ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ЧИГЛЭЛЭЭРХ 6 АЙМГИЙН САЙН ТУРШЛАГЫГ САЙЖРУУЛАН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТАЛААР ХОЛБОГДОХ ЯАМД, ГАЗРУУДТАЙ ЗӨВШИЛЦӨХ УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАВ.

ЖЕНДЭРИЙН ЭРХ ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ЧИГЛЭЛЭЭРХ 6 АЙМГИЙН САЙН ТУРШЛАГЫГ САЙЖРУУЛАН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТАЛААР ...