Хайлтын үр дүн:

Монгол Улсын эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн дундаж наслалтын зөрүүг багасгах, эрэгтэйчүүдийн дундаж наслалтыг нэмэгдүүлэх талаар бодлогын зөвлөмж гаргалаа

Монгол Улсын эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн дундаж наслалтын зөрүүг багасгах, эрэгтэйчүүдийн дундаж насл...

Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2019 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдрийн 60 дугаар захирамжид заасны дагуу “Монгол эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн дундаж наслалтын зөрүү түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлс” судалгааг 2 түвшинд гүйцэтгээд байна.

Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2019 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдрийн 60 дугаар захирамжид заасны дагуу ...