Хайлтын үр дүн:

НИЙГМИЙН АЖИЛТАН, ЭРХ ЗҮЙЧ, СЭТГҮҮЛЧ БЭЛТГЭДЭГ ИХ ДЭЭД СУРГУУЛИУДЫН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРТ ЖЕНДЭРИЙН ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ НЭВТРҮҮЛЭХ АЖЛЫГ ЭХЛҮҮЛЛЭЭ.

НИЙГМИЙН АЖИЛТАН, ЭРХ ЗҮЙЧ, СЭТГҮҮЛЧ БЭЛТГЭДЭГ ИХ ДЭЭД СУРГУУЛИУДЫН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРТ ЖЕНДЭРИЙН ТЭ...

Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах талаар авч хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа, үр дүнгийн мэдээ, хүйсийн тэнцвэрт байдлын тайлангийн албан ёсны маягтыг Үндэсний статистикийн хороогоор батлууллаа.

Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах талаар авч хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа, үр дүнгийн мэдээ, хүйсийн...

ЖЕНДЭРИЙН ЭРХ ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ЧИГЛЭЛЭЭРХ 6 АЙМГИЙН САЙН ТУРШЛАГЫГ САЙЖРУУЛАН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТАЛААР ХОЛБОГДОХ ЯАМД, ГАЗРУУДТАЙ ЗӨВШИЛЦӨХ УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАВ.

ЖЕНДЭРИЙН ЭРХ ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ЧИГЛЭЛЭЭРХ 6 АЙМГИЙН САЙН ТУРШЛАГЫГ САЙЖРУУЛАН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТАЛААР ...