Ажиллагчид
Аймгийн нэр Эрэгтэй Эмэгтэй
Архангай 27.316 20.215
Баян-Өлгий 13.988 11790
Баянхонгор 17.347 16.037
Булган 13.698 14.539
Говь-Алтай 12.303 11.946
Говьсүмбэр 3.868 3.386
Дархан-Уул 18.007 16.788
Дорноговь 16900 14.815
Дорнод 14.548 11.986
Дундговь 11.529 10510
Завхан 14.952 14.289
Орхон 15.716 15.867
Өвөрхангай 26.869 21.577
Өмнөговь 15.919 14.597
Сүхбаатар 15.298 12.982
Сэлэнгэ 19.813 16.123
Төв 20990 18.101
Увс 18.384 14.184
Ховд 17.267 18.517
Хөвсгөл 25.026 25210
Хэнтий 16.976 14.992
Улаанбаатар 250100 220.891
Улсын дүн 27.582 24.515
Эх сурвалж: Үндэсний статистикийн хороо