Хүн ам
Аймгийн нэр Эрэгтэй Эмэгтэй
Архангай 48393 48327
Баян-Өлгий 52552 52538
Баянхонгор 43560 44796
Булган 31657 30557
Говь-Алтай 29109 29362
Говьсүмбэр 8892 8904
Дархан-Уул 52101 53822
Дорноговь 34709 34595
Дорнод 40536 40448
Дундговь 23475 23153
Завхан 36372 36407
Орхон 51975 54012
Өвөрхангай 58320 58792
Өмнөговь 33528 33194
Сүхбаатар 31403 30919
Сэлэнгэ 56387 55016
Төв 49103 46559
Увс 42452 41857
Ховд 44168 44162
Хөвсгөл 66569 67395
Хэнтий 38926 38102
Улаанбаатар 717661 773714
Улсын дүн 1591850 1646630
Эх сурвалж: Үндэсний статистикийн хороо