Хүн ам
Аймгийн нэр Эрэгтэй Эмэгтэй
Архангай 48 47.8
Баян-Өлгий 53.4 53.4
Баянхонгор 43.6 44.9
Булган 31.6 30.6
Говь-Алтай 28.9 29.2
Говьсүмбэр 9 8.9
Дархан-Уул 52.3 54.1
Дорноговь 35.1 35
Дорнод 40.8 40.8
Дундговь 23.6 23.3
Завхан 36.4 36.4
Орхон 52.4 54.4
Өвөрхангай 58.3 58.7
Өмнөговь 34.1 33.9
Сүхбаатар 31.6 31.2
Сэлэнгэ 56.1 54.6
Төв 48.7 46.2
Увс 42.1 41.6
Ховд 44.5 44.5
Хөвсгөл 66.8 67.8
Хэнтий 39.2 38.3
Улаанбаатар 729.4 786.2
Улсын дүн 1605.7 1.662
Эх сурвалж: Үндэсний статистикийн хороо