Төрөлт
Аймгийн нэр Эрэгтэй Эмэгтэй
Архангай 1230 1077
Баян-Өлгий 1575 1566
Баянхонгор 1200 1209
Булган 717 628
Говь-Алтай 780 677
Говьсүмбэр 217 228
Дархан-Уул 1304 1221
Дорноговь 824 775
Дорнод 1062 1010
Дундговь 618 570
Завхан 878 821
Орхон 1271 1249
Өвөрхангай 1550 1445
Өмнөговь 1018 905
Сүхбаатар 815 819
Сэлэнгэ 1453 1321
Төв 1159 1135
Увс 1126 1061
Ховд 1235 1160
Хөвсгөл 1661 1583
Хэнтий 979 952
Улаанбаатар 18083 17.413
Улсын дүн 265.72 291.24
Эх сурвалж: Үндэсний статистикийн хороо