Нийгмийн хэлэлцүүлэг нэвтрүүлэг: Эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн дундаж наслалтын зөрүү, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлс