"Ойлгоё-Хүндэлье" Өнөөдрийн дадал, зуршил маргаашын үйлдэл болох ёсгүй...