Алсын хараа 25: Байгаль орчны салбарт бодлогын эргэлт гаргах боломжтой юу?