Алсын хараа 25: Үндэсний аюулгүй байдлыг хангах шаардлага, боломж...