Алсын хараа 25: Цахим засаглалыг хөгжүүлэх боломж, гарц шийдэл...