Алсын хараа 25: Монгол Улсын хөгжлийн урт хугацааны бодлогын баримт бичгийн төслийг боловсрууллаа