Алсын хараа 25: Эдийн засгийн хөгжлийн урт хугацааны бодлогыг тодорхойлох шаардлага, боломж...