ЖЕНДЭРИЙН ЭРХ ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН 16 ДУГААР ЗҮЙЛ: Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах талаарх Засгийн газрын бүрэн эрх ЖЕНДЭРИЙН ЭРХ ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН 19 ДҮГЭЭР ЗҮЙЛ: Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах талаарх төрийн захиргааны

ЖЕНДЭРИЙН ЭРХ ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН 16 ДУГААР ЗҮЙЛ: Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах талаарх Засгийн газрын бүрэн эрх ЖЕНДЭРИЙН ЭРХ ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН 19 ДҮГЭЭР ЗҮЙЛ: Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах талаарх төрийн захиргааны төв болон нутгийн захиргааны байгууллагын чиг үүрэг